Viittomakieli eri maissa

Monesti kysytään ovatko viittomakielet samanlaisia kaikissa maissa. Vastaus on että eivät todellakaan ole. Ne voivat erota hyvinkin paljon toisistaan ja viittomakieltä käyttävillä voi olla vaikeuksia ymmärtää toisiaan eri maiden välillä. On mielenkiintoista että jopa ne maat jotka muuten sijaitsevat maantieteellisesti lähekkäin tai ovat kulttuuriltaan samantapaisia voivat kuitenkin erota suuresti viittomakieleltään. Eri maat ovat saaneet vaikutteita omiin viittomakieliinsä joskus hyvinkin kaukaa.Eri maissa käytettävillä viittomakielillä voi kuitenkin olla muutamia samankaltaisuuksia tietyissä toimintaa tarkoittavissa sanoissa. Tällaisia esineitä ja toimintaa tarkoittavia merkkejä käytetään sanoista jotka on helppo kopioida kuten ne todellisuudessa näyttäytyvät. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi syöminen, käveleminen, ylös ja alaspäin osoittaminen, nukkuminen ja kirjoittaminen. Näillä sanoilla on maakohtaisia viittomiseroja, mutta ne ovat helposti tulkittavissa.Monesta maasta voi myös löytyä useampi viittomakieli kuten suomesta löytyy suomenkielinen sekä ruotsinkielinen viittomakieli. Niistä löytyy myös erilaisia alueellisia eroja maiden sisällä ja normaaleja ikään liittyvän kehityksen eroja aivan kuten puhutussakin kielessä. Jonkinlainen kansainvälinen kieli on syntynyt vuosien saatossa mitä käytetään erityisesti eri maiden tapaamisissa, mutta se ei ole mitenkään viralliseksi luokiteltu viittomakieli.

gestuno-kirja

Ei ole myöskään selvää että samaa kieltä puhuvien maissa olisi samanlainen viittomakieli. Vaikka Australiassa, Englannissa ja Amerikassa puhutaan kaikissa englantia, niiden viittomakielet eroavat silti suuresti toisistaan. Itse asiassa Amerikan viittomakieli muistuttaa enemmän ranskan viittomakieltä, koska se sai alkunsa ranskalaisista vaikutteista. Muutenkin englanninkieliset viittomakielet ovat saaneet paljon enemmän vaikutteita puhutusta kielestä kuin esimerkiksi suomessa käytettävä viittomakieli.Maailman erilaisista viittomakielistä löytyy hyvin vähän tutkimuksia. Joitain yksittäisiä eri maiden välisiä eroja ja tapoja on tutkittu jonkin verran, mutta koko maailman kattavaa tutkimusta ei ole koskaan tehty. Yrityksiä luoda kansainvälinen viittomakieli on ollut, mutta ne ovat aina kaatuneet. Ehkä suurin hanke oli kuitenkin Kuurojen Maailmanjärjestön vuonna 1975 julkaisema kirja Gestuno, kansainvälinen viittomasanakirja, mutta siitä ei koskaan tullut yhteistä kansainvälistä viittomakieltä.

Maailman viittomakieliä

Amerikkalainen viittomakieli eli ameslan (American Sign Language) on laajalti käytetty viittomakieli Yhdysvalloissa, Kanadassa ja joissakin osissa Meksikoa. Kansainväliset sormiaakkoset on kehitetty pitkältä ameslanin sormiaakkosten mukaan. Se on saanut paljon vaikutteita englannin puhutusta kielestä ja siinä on joitain huomattavia eroja muiden maiden viittomakieleen kuten viittomanimien muodostaminen.Brittiläinen viittomakieli juontaa juurensa jo 1700-luvulta kun Britanniaan perustettiin ensimmäinen kuurojen koulu. Se eroaa hyvin paljon amerikkalaisesta viittomakielestä. Sen kieliopissa aihe aloittaa aina lauseen eli pääasia tulee ensimmäisenä sanana ja sitä seuraavat muut asian määreet. Nimet muodostetaan usein viittomanimillä sormiaakkosten sijaan. Se on virallinen Britanniassa käytetty viittomakieli myös opettajien ja tulkkien keskuudessa.

Australian viittomakieli

Australialainen viittomakieli on kehittynyt brittiläisestä viittomakielestä ja se on saanut paljon vaikutteita myös uusiseelantilaisesta viittomakielestä. Uusiseelantilainen viittomakieli oli ensimmäinen maailmassa joka sai maan virallisen kielen statuksen vuonna 2006. Se kehittyi luonnollisena kielenä kuurojen keskuudessa ja siinä käytetään samanlaisia kaksikätisiä sormiaakkosia kuin brittien ja Australian viittomakielessä.Portugalissa on pienestä maasta huolimatta käytössä kaksi eri viittomakieltä. Erityisesti vanhemmat ihmiset saivat paljon vaikutteita käydes-sään tyttö- ja poikakouluja nuorempana, joka aiheutti variaatioita alueiden ja sukupuolten välisesti. Nuoremmilta viittomakielen käyttäjiltä nämä erot ovat pikkuhiljaa poistuneet. Portugalin viittomakielillä on paljon yhtäläisyyksiä ruotsin viittomakieleen.Ruotsin viittomakieli auttoi myös suomen viittomakielen kehittymisessä 1800-luvun puolivälissä. Sekä tanskalaiset, norjalaiset että suomalaiset viittomakielet ovat ymmärrettävissä ruotsalaisen viittomakielen kanssa. Sitä käyttää noin 30 000 käyttäjää ja kuurojen kouluja Ruotsissa on viisi. Virallista viittomakieltä voi myös opiskella Tukholman yliopistossa.