Esteettömyys

Esteettömyys tarkoittaa tuotteen, tilan tai palvelun helppoa lähestyttävyyttä. Se edellyttää erilaisten ihmisten tarpeiden huomioimista suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

Esteettömyys on mm. ympäristön suunnittelua ja rakentamista sekä palveluiden tuottamista siten, että jokainen yksilö iästä, sukupuolesta, terveydentilasta ja sosiaalisesta, psyykkisestä tai fyysisestä toimintakyvystä riippumatta voi toimia ympäristössä ja käyttää palveluja.

Esteettömyyden lähikäsitteitä ovat saavutettavuus, esteetön pääsy sekä käytettävyys. Englannin kielen pohjalta voidaan puhua Design for All -periaatteesta tai universaalista suunnittelusta.

Itsenäistä elämää tukevien ratkaisujen tulee ulottua myös kodin ulkopuolelle, koko elin- ja toimintaympäristöön. Tavoitteena on hyödyntää kaavoituksen ja asuinympäristöjen suunnittelun sekä uuden tieto- ja viestintäteknologian monipuoliset keinot, joilla voidaan merkittävästi parantaa henkilöiden omatoimisuutta ja vaikuttaa yhteisöllisyyteen ja elämänlaatuun.

Monet toimenpiteet voidaan toteuttaa vain eri hallinnonalojen yli sektorien ulottuvana yhteistyönä. Esimerkiksi asunto, asuinrakennus ja sen ympäristö, liikenne- ja kulkuyhteydet ja palvelut muodostavat toimintojen ketjun. Vasta ketjun kaikkien osien esteettömyys ja saavutettavuus mahdollistaa vammaisten henkilöiden omatoimisuuden ja valinnanvapauden.

Esteettömyyttä ei tule nähdä pelkästään erityisratkaisuna, vaan kaikkien ihmisten liikkumista, osallistumista ja toimintaa helpottavana tapana toimia. Esteetön rakennettu ympäristö ja palvelujen hyvä saavutettavuus parantavat jokaisen elämänlaatua ja luovat erityisesti eri tavoin toimintarajoitteisille ja ikääntyneille henkilöille edellytyksiä elää itsenäisesti ja omatoimisesti.

Esteettömyys on liitetty myös osaksi kestävän kehityksen käsitettä. Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Miksi pyrkiä esteettömyyteen?

Esteettömyyden tavoittelemiselle on useita perusteita. Ensinnäkin se on lainsäännön tai muiden normien asettama velvollisuus. Syrjinnän kielto sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttävät esteettömyyttä.

Esteettömyys voi olla hyödyllistä monella tavalla. Esteettömät ja käytettävät tuotteet synnyttävät kysyntää ja markkinoita. Esteetön ympäristö mahdollistaa erilaisten ihmisten osallistumisen esimerkiksi työelämään tai muihin yhteiskunnan toimintoihin. Se parantaa siten yhteiskunnan toimivuutta ja inhimillisten resurssien käyttöä.

Esteettömyydelle ja osallisuudelle on eettisiä perusteluita, joiden lähtökohtina ovat ihmisarvo ja tasa-arvo, jotka koskevat kaikkia ihmisiä.

 

THL esteettömyyden edistäjänä

Suomessa THL vaikuttaa esteettömyyteen liittyvään lainsäädäntöön ja toimintapolitiikkaan tutkimuksen, kehittämisen, asiantuntemuksen ja yhteistyön keinoin. THL edistää palveluja niin, että ne ovat kaikkien ihmisten saavutettavissa ja esteettömiä. THL pyrkii kaikessa toiminnassaan toimintaympäristön, toimintatapojen ja palvelujen sekä tiedon saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

 

Lähteet:
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sahkoisten-palveluiden-esteettomyys

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointipolitiikka/elinolot-ja-hyvinvointi/asuminen/esteettomyys