Tillgänglighetsforskning på EU-nivå

I slutet av år 2014 granskade tillgänglighetsbyrån Funka i Sverige webbtjänster runtom Europa. Resultaten visade att den offentliga sektorn i alla europeiska länder fortfarande har en hel del att lära sig om hur man skapar tillgängliga webbplatser.   

Undersökningen jämförde webbtillgänglighet på ett nytt sätt genom att kombinera expertutlåtanden och tester av webbplatser med djupintervjuer med de som drev webbplatserna och ansvarade för dem inom offentliga sektorn. Dessutom gjordes en enkel kostnadsberäkning på avgifterna för att åtgärda de brister som konstaterades. 327 tester gjordes i Irland, England, Spanien, Tyskland, Grekland, Litauen och Sverige medan intervjuerna genomfördes i Irland, Tyskland och Sverige.

Resultaten visade att offentlig upphandling användes i mycket sällan som verktyg för att uppnå ökad tillgänglighet. Tillgänglighetsbyrån och många andra aktörer anser att upphandling skulle kunna driva på utvecklingen. När den Europeiska standarden EN 301549 kommer att implementeras i nationell lag i medlemsstaterna år 2016 borde detta innebära en ökning på användningen av upphandling med tydliga krav på tillgänglighet.

Överlag dåliga resultat

Allt som allt genomfördes 10 manuella stickprovskontroller i enlighet med WCAG 2.0 nivå AA. Resultatet var att ingen (0) av de 37 offentliga sektorns webbplatser som granskades uppfyllde dessa 10 kontrollpunkter. De största problemen hittades i dokument, formulär och multimedia.

För att åtgärda dessa brister skulle de undersökta webbplatserna behöva få hjälp både vad gäller teknik och metodik för kontroll och validering. En generell kompetenshöjning på beställarsidan är nödvändig för att hela processen ska fungera; från krav via upphandling till test och förvaltning.

Djupintervjuerna visar tillgänglighetsarbetets fokus ligger på tekniken. Få ser tillgänglighet – att alla människor oavsett förmåga ska kunna ta till sig information och utföra tjänster – som en grundläggande aspekt av den service som erbjuds till medborgarna. De ansvariga betraktar sällan tillgänglighet som ett pågående arbete, utan mer som enstaka projekt med ett tydligt slut. I vissa fall uppfattar man att tillgänglighet enbart berör gravt synskadade användare.

Webbbplatsägarna uppfattar inte kostnaderna för tillgänglighet som det huvudsakliga problemet. Snarare handlar det om brist på kompetens och personella resurser.

Källa:
http://www.funkanu.com/sv/Om-Funka/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nytt-grepp-for-att-undersoka-webbtillganglighet-pa-EU-niva/ (hämtad 19.2.2015)