Upphandling  av teckenspråksfilmer

Teckenspråkiga personer i Finland har finskt eller finlandssvenskt teckenspråk som sitt första språk. För dessa personer är skriftlig finska eller svenska ett andra språk. Alla har rätt att få tillgång till information på sitt modersmål och därmed är det viktigt att texter på webbsidor och i andra medier även finns tillgängliga på teckenspråk.

Vad bör du som myndighetsrepresentant tänka på vid upphandling av översättningstjänster?

Anvisningarna är baserade på Sveriges Dövas Riksförbunds projekt Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer, som tog fram kriterier för rikssvenska webbproducenter.

 

Nyckelbegrepp för den som köper in teckenspråksfilmer

Teckenspråksfilm – en filmad teckenspråkig översättning som publiceras på webbsidor och digitala medier.

Översättning – En tolk översätter muntliga anföranden och samtal, medan en översättare översätter skrivna texter.

Aktör – Den person som framför den översatta texten.

Teckenspråkssymbol – Teckenspråkssymbolen används på webbsidor och i tryckt material för att visa att information finns på teckenspråk. Symbolen kan hämtas från Swedish Standards Institute:s sida.

EMT:s kvalitetsmärkning – Den som tar sig an uppdraget att göra översättningar till teckenspråk rekommenderas ha EMT:s kvalitetsmärkning, som innebär att översättaren gått den europeiska magisterutbildningen i översättningen som ger färdigheter bl.a. i att leverera översättningstjänster samt språklig och interkulturell kompetens.

Då du beställer en film på teckenspråk:

Definiera den text som ska översättas

  • Ange textmängd, typ av text och målgrupp.
  • Originaltexten rekommenderas att användas som grund till översättning (i stället för t.ex. en lättläst version).

 

Definiera kvaliteten på slutprodukten

Beställaren rekommenderas använda sig av kravprofilen i rapporten Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer. Det underlättar granskning av inkomna anbud och sannolikheten att slutprodukten blir tillgänglig och användbar för teckenspråkiga.

  • Filmen bör ha HD-kvalitet med möjlighet till fullskärmsvisning. Aktuell standard som HTML5 eller motsvarande rekommenderas.

 

Definiera språkkrav

Översättare  och aktörer rekommenderas behärska de båda språken på minst nivå C1 (kompetent språkanvändning) enligt Europarådets referensramar för språk. Även tekniker och redigerare rekommenderas ha teckenspråkskompetens. I riktlinjerna från CEN (European Committee for Standardization) rekommenderas döva aktörer.

 

Definiera uppdraget

  • Det är viktigt att poängtera att det är en översättning och inte en tolkning som beställs. Tolkning används vid direkt kommunikation där båda parter finns i rummet, medan en översättning skall vara bearbetad så att den fungerar på samma sätt som förlagan, dvs för envägskommunikation.

 

Definiera tidsramar

  • Ange när översättningsuppdraget kan påbörjas och när det ska vara färdigt.

 

Definiera granskning av anbud och levererat material

Beskriv hur inkomna anbud granskas. Detta kan göras t.ex. genom en testpublik. För den tekniska biten kan rekommendationerna i kvalitetssäkringsrapporten användas.

 

Definiera prissättning

  • De flesta översättningsföretagen debiterar pris per minut för färdigt material.
  • Prissättningen utgår från textens innehåll, syfte, karaktär och produktionstid.

 

Källa:
Sveriges Dövas Riksförbund