Tillgänglighet

Tillgänglighet betyder att man lätt kommer åt produkter, fysiska utrymmen eller tjänster. Detta förutsätter att de planeras och formas så att olika människogrupper tas i beaktande.

Tillgänglighet innebär bl.a. att miljöer och tjänster planeras och byggs så att alla individer, oberoende ålder, kön, hälsotillstånd eller social, psykisk eller fysisk kondition kan vara verksamma i sin omgivning och använda sig av tjänster. En tillgänglig handlingsmiljö gör inte skillnad på människor utgående från deras funktionsvariationer.

Termer som åtkomlighet, obehindrat tillträde och användarvänlighet fungerar som synonymer för tillgänglighet. På engelska talar man om Design for All-principen eller universell design.

Lösningar som stöder självständigt liv bör även tillämpas utanför hemmet, på hela livs- och handlingsmiljön. Målet är att myndigheterna kan använda sig av olika mångsidiga metoder inom planläggning av bostadsområden och nya informations- och kommunikationsteknologier för att förbättra människors självständighet, samhörighetskänsla och livskvalitet.

Många av dessa åtgärder kan endast förverkligas som ett samarbete över olika myndighetssektorer. T.ex. bildar bostaden, byggnaden och dess omgivning samt transportförbindelser och tjänster en verksamhetskedja. Endast då alla delar av denna kedja är tillgängliga kan självständighet och valfrihet för personer med funktionsvariationer garanteras.

Tillgänglighet bör inte bara betraktas som en speciallösning, utan något som underlättar rörlighet, deltagande och verksamhet för alla människor. En tillgängligt byggd miljö och tillgängliga tjänster förbättrar allas livskvalitet och skapar förutsättningar särskilt för äldre människor och personer med funktionsvariationer att leva självständigt.

Tillgänglighet förknippas också med hållbar utveckling. Syftet med hållbar utveckling är att ge förutsättningar för nuvarande och kommande generationer att leva på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Varför sträva efter tillgänglighet?

Det finns flera orsaker för att sträva efter tillgänglighet. Först och främst är det något som lagstiftning eller andra normer förutsätter. Förbudet på diskriminering samt kraven för likabehandling förutsätter tillgänglighet.

Tillgänglighet gynnar människor på många olika sätt. Tillgängliga och lättanvända produkter skapar efterfrågan och marknad. En hinderslös miljö tillåter olika slags människor att delta t.ex. i arbetslivet och på andra håll i samhället. På detta vis förbättras samhällets funktionalitet och användningen av mänskliga resurser.

Människovärde och jämlikhet gäller alla människor, vilket gör tillgänglighet etiskt motiverat och något som möjliggör samhällelig delaktighet.

THL främjar tillgänglighet

I Finland påverkar THL lagstiftningen och tillgänglighetspolitiken genom att bidra med forskning, utvecklingsarbete, expertis och samarbete. THL strävar efter att all service ska vara tillgängligt för alla människor. Institutet strävar också efter att producera information och använda sig av tillgängliga utrymmen, metoder och tjänster i all sin verksamhet.

 

Källor:
www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sahkoisten-palveluiden-esteettomyys

www.thl.fi/fi/web/hyvinvointipolitiikka/elinolot-ja-hyvinvointi/asuminen/esteettomyys