Översättningsprocessen för filmer på teckenspråk

Alla samhällsmedlemmar, även de grupper som använder sig av minoritetsspråk som modersmål, har rätt att få samhällsrelaterad service och information på ett förståeligt sätt. För att kunna vara aktiva medborgare behöver teckenspråkiga döva information på sitt eget modersmål, det vill säga teckenspråket. På teckenspråk förmedlar en person information genom tecken och kan använda sig av rörliga bilder som stöd. En teckenspråkig översättning kompletterar den verbala kommunikationen på webbplatsen. Informationen presenteras alltså i visuell form.

En teckenspråkstolk är en person som visar upp information på en teckenspråkig video. Denna teckenspråkiga person kan översätta text på teckenspråk och fungera som stöd i editeringsprocessen. I bästa fall använder personen teckenspråk dagligen och har antingen svenskt eller finlandssvenskt teckenspråk som modersmål.

Källmaterialet består vanligen av en text eller en film på ett annat teckenspråk, som sedan översätts till målgruppens teckenspråk. Utgångspunkten är alltid att anpassa det översatta materialet för målgruppen. Tolken bör t.ex. veta om informationen är riktad till unga eller äldre personer och ifall presentationssättet bör vara lätt och personligt eller sakligt och informerande.

Källmaterialet bör vara tillgängligt i sin ursprungsform och inte t.ex. som klartext. På detta vis blir inte det översatta materialet alltför kortfattat eller förlorar sitt budskap. Vid översättning till teckenspråk editeras och förkortas texten till att passa målgruppen.

 

Bra att komma ihåg

Den teckenspråkiga filmen bör förmedla materialets centrala budskap och innehåll på ett tydligt sätt. Teckenspråkstolken kan vid behov förklara olika begrepp för att förmedla det väsentliga, speciellt ifall dessa ord inte används i vardaglig kontext. Det viktiga är att man genom teckenspråk kan uttrycka alldeles lika komplexa eller ytliga budskap i enlighet med som i skrift. Filmerna kan förtydligas också genom bl.a. undertexter. När det gäller webbplatser rekommenderas översättningar av sådan information som ej föråldras snabbt. Då kan dessa användas längre på webbplatsen.

Specifika detaljer angående pris, tid och kontaktuppgifter kan lämnas bort från den teckenspråkiga versionen och i stället anges som text, i en textruta eller via en skild länk. Teckenspråkstolken kan sedan uppmana tittaren att kolla upp detaljerna i texten/via länken. Kunden kan också uttrycka önskemål angående filmens grafiska layout, såsom färgerna.

Att framställa en video liknar på många sätt en skrivprocess, där målgrupp, plattform, källmaterial och utförande bör tas i beaktande. Jobbet underlättas av att kunden redogör för dessa för översättaren i samband med beställningen.

 

Hjälp går att få

Producentbolag som är specialiserade på teckenspråkigt innehåll är experter på att producera filmmaterial på teckenspråk. De kan ge stöd i frågor angående teckenspråkiga webbtjänster, t.ex. hur webbplatser bör uppdateras. Dessa bolag behärskar de tekniska kraven och andra kriterier i anknytning till filmens kvalitet. De har också tillgång till filmstudior och teckenspråkiga presentatörer för översättningar. Serviceproducenter kan begära en offert för produktion av teckenspråkiga filmer och stödfunktioner för teckenspråkiga webbtjänster.