WFD:s ställningstagande om teknologi och tillgänglighet

 

De dövas världsfederation: Teknologi hjälper döva att leva som fullvärdiga medborgare

De dövas världsförbund ser tillämpningen av universell design som ett stort steg mot att skapa ett jämlikt och tillgängligt samhälle för de döva.

Enligt ett ställningstagande av De dövas världsfederation (World Federation of the Deaf, WFD) har framstegen inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) haft en avgörande roll då det kommer till underlätta kommunikationen för döva, hörselskadade och dövblinda personer, tack vare bl.a. internet, video, sms-teknologi, mobiler samt teleförmedlingstjänster.

Tillgänglig teknik stöds av principen om så kallad universell design (även känd som Design for All), som innebär att produkt- och tjänsteutveckling bör utgå från att forma produkter som kan användas av alla, i stället för att tillgänglighetsteknologi läggs till först i efterhand.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (eng. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) har ratificerats av majoriteten av världens länder och haft en stor inverkan i att påskynda statliga inrättningar och kommersiella aktörer att ta i bruk principerna för universell design i sin serviceutveckling. Den så kallade CRPD-konventionen förutsätter att nationerna garanterar att personer med funktionsvariationer kan leva som fullvärdiga medborgare och de inte exkluderas på något livsområde.

Döva personer har redan länge använt sig av olika tekniska lösningar för att förbättra sin livskvalitet. I sitt ställningstagande listar WFD de centrala teknologierna som underlättat tillgången till information och interaktion:

  1. visuell kommunikation (t.ex. YouTube-videon med undertext);
  2. online-tjänster på teckenspråk;
  3. teleförmedlingstjänster; samt
  4. nya tillgängliga teknologier under utveckling

Tack vare nya och innovativa sätt att kommunicera både på teckenspråk och med stöd av visuella och tillgängliga IKT-tjänster har det blivit lättare för döva att engagera sig i samhället. Enligt WFD tar detta oss ett steg närmare målet: ett fullt tillgängligt och jämställt samhälle. Världsorganisationen anser det ökade antagandet av universell design och handling i enighet med CRPD-konventionerna bidra till att de dövas möjligheter att agera som fullvärdiga samhällsmedlemmar kommer att öka märkbart fram till 2020. Dock kan målet uppnås endast om döva själva får möjlighet att aktivt delta i utformningen av samhällets tjänster, för att säkerställa att teknologin faktiskt är tillgänglig och uppfyller dövas behov.

Klicka här för att läsa WFD:s guide om ibruktagande av tillgänglig teknologi. Guiden innehåller riktlinjer för serviceutveckling samt en detaljerad lista över källitteratur som relaterar till CRDP-konventionen, med konkreta exempel på hur tillgänglighet och jämställdhet kan uppnås med tekniska medel.