Jämlikhet i lagen

Den nya diskrimineringslagen 2015

Den nya lagen som togs i bruk 1.1.2015 ger ett bredare skydd mot diskriminering än den tidigare. Lagen tillämpas på såväl offentlig som privat verksamhet (dock inte personers privatliv).

Lagen skyddar medborgarna likvärdigt mot diskriminering, oavsett om det grundar sig på etniskt ursprung, ålder, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsvariation, sexuell läggning eller någon annan orsak.

Läs mer i justitieministeriets pressmeddelande 30.12.2014

Diskrimineringslag (pdf)

Andra ändringar med anknytning till diskrimineringslagen 

– I början av år 2015 blev även minoritetsombudsmannen diskrimineringsombudsman. Ytterligare information på www.ofm.fi

– Diskrimineringsnämnden och jämställdhetsnämnden har slagits samman.

– Projekt med anknytning till främjande av likabehandling och icke-diskriminering har flyttats från inrikesministeriet till justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Från och med 2015 ansvarar justitieministeriet också för webbplatsen www.yhdenvertaisuus.fi.

Källa:
http://www.yhdenvertaisuus.fi/vad_da_equality_fi/?x124380=369717