Informationstillgänglighet på internet

Att information ska vara tillgänglig för alla låter som en självklarhet, men är det sällan. Dock är internet fyllt av möjligheter att göra information tillgängligt oavsett språksvårigheter, ålder, funktionsvariationer eller teknikovana.

Tillgänglighet inom elektronisk service innebär att människor har ohindrad tillgång till tjänster som förutsätter användning av informations- och kommunikationsteknologi. Webbplatser bör följa etablerade standarder och riktlinjer och ta hänsyn till individers olika förmåga att ta till sig information och använda teknik.

Syftet med tillgänglighet är att alla människor har jämlik tillgång och möjlighet att aktivt ta del av kommunikation via dator och internet. Detta eftersträvas genom utveckling av tillgängliga och användbara tjänster och produkter samt stödfunktioner för olika miljöer.

Teknik är grunden för all tillgänglighet. Detta betyder att standarder och koder ska användas rätt sätt för att försäkra att användare med hjälpmedel kan använda sig av informationen.

En annan viktig aspekt är pedagogik; hur en webbplats är strukturerad för att underlätta navigering och hur användbar den är för alla besökare oavsett förmåga. En s.k. pedagogiskt tillgänglig sida är användbar och tar hänsyn till användare med skiftande förmåga. En logisk navigering hjälper användaren att förstå var hen befinner sig, hur hen kan göra sökningar och vilken information som förväntas finnas var. Nyckelord är enkelhet och konsekvens.

Sedan kommer språket och innehållet. Detta avser innehållets begriplighet, vilka ord och begrepp som används och vilket tilltal avsändaren använder på webbplatsen. Det centrala för tillgängligheten att skriva begripligt, förklara svåra ord och använda relevanta begrepp.

Främjandet av tillgänglighet och åtkomlighet

Informationssamhällets tillgänglighet främjas genom olika nationella och internationella verksamhetsprogram, standarder och rekommendationer. Också bindande lagstiftning stöder utvecklingen.

Verksamhetsprogram i Finland och internationell nivå (på finska)
Standarder och rekommendationer (på finska)
Lagstiftning (på finska)

I Finland främjas tillgänglighet inom informations- och kommunikationsteknologier bl.a. av Finlands Design for All-nätverk, vars verksamhet koordineras av Tillgänglighetscentret ESKE och Avaava.

Källor:
www.funkanu.com/sv/Design-for-alla/Information-webb-och-IT/Tillgangliga-webbplatser/