Sähköiset palvelut ja saavutettavuus laissa

Saavutettavuuteen vaikuttava lainsäädäntö

Sähköisten palveluiden ja koko tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden tavoitteita ja arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys.

Kansallinen lainsäädäntö

Viranomaisen on huolehdittava palvelujen saavutettavuudesta tai palvelun käytön esteettömyydestä.

 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13
  Kun viranomainen tarjoaa sähköisiä asiointipalveluita, niissä tulee antaaa kaikille mahdollisuus sähköiseen asiointiin. Palvelujen kehittämisessä huomiota on kiinnitettävä erityisesti vammaisten henkilöiden asiointimahdollisuuksiin. Sähköisten asiointipalvelujen kehittämisessä on huomioitava paitsi palveluiden saatavuus, myös niiden esteettömyys, kohtuuhintaisuus ja soveltuvuus erilaisten käyttäjien tarpeisiin.
 • Hallintolaki 6.6.2003/434
  Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.
 • Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325
  Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa syrjintätilanteissa. Uusi yhdenvertaisuuslaki asettaa yksityiskohtaisia vaatimuksia saavutettavuuden huomioon ottamiseksi tietoteknisten tuotteiden ja palveluiden kilpailutuksessa.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa ympäristön ja tiedon esteettömyys ja saavutettavuus ovat keskeisessä asemassa. Esteettömyys ja saavutettavuus (accessibility) muodostavat sekä yleisen periaatteen että erityisartiklan.

Suomi ratifioi yleissopimuksen keväällä 2015.

Euroopan Unioni

Euroopan Unionin säätelyjärjestelmä ja direktiivit vaikuttavat vahvasti Suomen tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuteen. Vuonna 2002 Euroopan unioni hyväksyi uuden sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja sääntelevän järjestelmän, joka koskee kaikkea kiinteään verkkoon tai langattomuuteen perustuvaa tieto- ja viestintäteknologiaa, tiedonsiirtoa sekä televisio- ja radioviestintää.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja ‑palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä

Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive)
Yleispalveluja ja käyttäjien oikeuksia sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla koskeva direktiivi (yleispalveludirektiivi).

 • Uusi standardi EN 301 549 savutettavuuden huomioimisesta tietoteknisten tuotteiden ja palveluiden julkisten hankintojen yhteydessä hyväksyttiin alkuvuodesta 2014. Direktiivi edellyttää, että verkkopalveluiden saavutettavuuskriteerit otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tavoitteena on varmistaa, että verkkosivut, ohjelmistot ja sähköiset palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Lisätietoja uudesta standardista (englanniksi).
 • EU-komissio työstää parhaillaan mittausinstrumenttia, jonka avulla verkkosaavutettavuutta voidaan vertailla EU-maiden välillä. Aiemmin lainsäädäntö ja mittaustavat ovat vaihdelleet maittain, mikä on vaikeuttanut valvontaa. Lue lisää uudesta mittausmetodista osoitteessa Funka.nu (ruotsiksi).


Lähteet:

Kemppainen E. The legal and policy baseline: 25 years of eAccessibility policies and legislation in Europe. Technology & Disability. August 2011; 23(3):139–148. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA.

Esteetön yhteiskunta YK:n keinoin: Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Kemppainen, Erkki (2011). THL

Kohti esteetöntä yhteiskuntaa: Yhteiskuntapolitiikan normatiiviset keinot esteettömyyden edistämisessä. Kemppainen, Erkki (2008). THL

Sähköisen asioinnin lainsäädännön seuranta- ja kehittämistutkimus. Esitys Design for All -verkoston tapaamisessa. Sami Kivivasara, VM. 30.10.2013. Sivulta: www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sahkoisten-palveluiden-esteettomyys/lainsaadanto