WFD:n kannanotto teknologian ja saavutettavuuden puolesta

 

Kuurojen maailmanliitto: Teknologia auttaa kuulovammaisia elämään täysivertaista elämää

Kuurojen maailmanliitto näkee universal design -periaateen olevan avainasemassa rakentaessamme yhdenvertaista ja saavutettavaa yhteiskuntaa kuulovammaisille.

Kuurojen maailmanliiton (World Federation of the Deaf, WFD) tekemän kannanoton mukaan tieto- ja viestintäteknologia on oleellisessa asemassa kuurojen, kuulovammaisten ja kuurosokeiden viestinnällisten oikeuksien toteutumisessa. Oikeuksien toteutumista edistävät muun muassa internet, video- ja tekstiviestiteknologia, mobiililaitteet sekä tekstipuheluiden välityspalvelut.

Niin kutsuttu universal design -periaate (joka tunnetaan myös Design for All-käytäntönä) tukee kehitystä kohti saavutettavampaa yhteiskuntaa. Sen avainajatuksena on, että tuote- ja palvelunkehityksen lähtökohtana tulisi olla kaikkien käytettävissä olevien tuotteiden luominen, sen sijaan, että esteettömyysratkaisuja lisättäisiin vasta jälkikäteen.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevalla yleissopimuksella (engl. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD), jonka valtaosa maailman maista on allekirjoittanut, on suuri rooli valtiollisten ja kaupallisten toimijoiden universal design-periaateen omaksumisen edistämisessä. Niin kutsuttu CRDP-sopimus edellyttää, että valtioiden on taattava vammaisten täysivaltainen kansalaisuus, ja pidettävä huolta, etteivät nämä jää paitsi mistään elämänalueesta.

Kuulovammaiset ovat jo kauan osanneet hyödyntää teknisiä ratkaisuja elämänlaatunsa parantamiseksi. Kuurojen maailmanliiton kannanotossa luetellaan informaation ja kanssakäymisen saavutettavuutta lisäävät keskeiset tekniset ratkaisut:

  1. visuaalinen viestintä (esim. tekstitetyt YouTube-videot);
  2. viittomakieliset online-palvelut;
  3. tekstipuheluiden välityspalvelut; sekä
  4. uudet, kehitteillä olevat esteettömät teknologiat

Uudet ja innovatiiviset viestintätavat ovat helpottaneet kommunikointia sekä viittomakielellä että visuaalisen ja esteettömän teknologian tukemana, ja nämä ovat osaltaan edistäneet kuulovammaisten yhteiskunnallista toimijuutta. WDF:n mukaan tämä tuo meidät askeleen kohti päämäärää: täysin saavutettavissa olevaa ja yhdenvertaista yhteiskuntaa. Maailmanliiton mukaan universal design-periaatteen omaksuminen ja CRPD-sopimuksen noudattaminen tulevat parhaillaan parantamaan kuulovammaisten mahdollisuutta toimia täysvertaisina kansalaisina merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on kuitenkin saavutettavissa vain osallistamalla kuulovammaiset aktiivisesti yhteiskunnallisten palveluiden muotoiluun, jonka myötä käyttäjät pystyvät varmistamaan, että kehitteillä oleva teknologia tosiaan on esteetöntä ja vastaa kuulovammaisten tarpeita.

Tämän linkin kautta voit lukea WFD:n ohjeistuksen saavutettavan teknologian käyttöön ottamisesta. Ohjeistus sisältää suosituksia palvelunkehittäjille sekä CRDP-sopimukseen liittyvän lähdekirjallisuuslistan, jonka teokset havainnollistavat käytännön esimerkkejä siitä, kuinka esteettömyyttä ja tasavertaisuutta voidaan edistää teknisten ratkaisujen avulla.